Корзина
25 отзывов
Украина Днепропетровская область Днепр просп. Богдана Хмельницкого, 156
График работы

Информация для акционеров

16.08.16

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Омельченко Сергiй Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

19.08.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49057, м.Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграда, 156

4. Код за ЄДРПОУ

00207132

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 372-18-09 (056) 372-18-09

6. Електронна поштова адреса

00207132r@gmail.ru

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.08.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№156 "Вiдомостi НКЦПФР"

17.08.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

firma-reagent.com.ua

в мережі Інтернет

19.08.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

15.08.2016

365.7

1661.5

22.01

Зміст інформації:

Назва уповноваженого органу, що його прийняв – Наглядова рада Товариства.
Предмет правочину - поставка товару.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1661,5 тис.грн.
Ринкова вартость товару - 365,7 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 22,01%.
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 15.08.2016 р.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством статутом Товариства не визначенi.